MASCOTS 2022

October 18-20, 2022

Nice, France

Payment regulations

ENGLISH:

These regulations (hereinafter referred to as the “Regulations”) defines the rules for the payment of the registration fee for participation in the conference MASCOTS 2022. By making the payment you confirm the acceptance of the Regulations.

Regulations

 1. Website mascots.iitis.pl is maintained by the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, ul. Baltycka 5, 44-100 Gliwice, POLAND, NIP: 631-011-22-45 , REGON: 000564702.
 2. Regulations assumes that the user who provides the registration fee is familiar with the Regulations and accepted the provisions contained therein. These rules are an integral part of the contract concluded by IITIS PAN and the User.
 3. Registration fees can be placed 24 hours a day, 7 days a week. The registration fee includes the cost of access to the on-line conference. The author registration includes also the cost of publication of the proceedings.
 4. User may cancel the purchase within 14 days. If 14 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange. To cancel the purchase please send a request by email: mascots@iitis.pl. The request will be processed within 24h.
 5. The User is required to make complete and correct fill of payment form. We accept payments by card and by wire transfer.
 6. Once the fee is paid and the required documents  are delivered,  the confirmation of conference registration is send by e-mail within 7 days of the completion of all requirements.
 7. The user can make complaints on matters relating to the registration by e-mail to the following address : office@iitis.pl.
 8. The administrator of personal data is the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences  in Gliwice, Baltycka 5. For processing of the payment the personal data will be shared with PayU. Personal data will be processed for the purpose of registration at a scientific conference MASCOTS 2022 and will not be made available to the other customers, with the exception of those entitled to receive them under applicable law. You have the right to access your data and correct them. Pursuant to art. 32 paragraph 1 point 7 of the Act on the Protection of Personal Data You have the right to lodge a written, reasoned request to cease processing because of the particular situation.
 9. Polish Civil Code is applied in matters not regulated by the Regulations.

POLSKI:

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady wnoszenia opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji naukowej MASCOTS2022. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Regulamin

 1. Stronę internetową mascots.iitis.pl prowadzi Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, NIP: 631-011-22-45, REGON: 000564702.
 2. Regulamin zakłada, że Użytkownik wnosząc opłatę rejestracyjną zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin ten stanowi integralną część umowy zawieranej przez IITIS PAN a Użytkownikiem.
 3. Opłaty rejestracyjne można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata rejestracyjna obejmuje koszt dostępu do konferencji on-line oraz koszt publikacji materiałów konferencyjnych (w przypadku rejestracji autorskiej).
 4. Zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku rezygnacji z zakupu jest możliwy do 14 dni od zakupu. Po 14 dniach nie ma możliwości zwrotu środków. W celu zwrotu zakupu należy przesłać email na adres mascots@iitis.pl. Zwrot środków nastąpi w ciągu 1 dnia od zgłoszenia.
 5. Składający opłatę rejestracyjną jest zobowiązany do pełnego oraz poprawnego, zgodnie ze stanem faktycznym wypełnienia formularza płatności. Akceptujemy płatności w formie przelewu oraz kartami płatniczymi.
 6. Po wniesieniu opłaty przez Użytkownika i dostarczeniu wymaganych dokumentów, otrzyma on drogą elektroniczną informację z potwierdzeniem rejestracji na konferencji w ciągu 7 dni od spełnienia wszystkich wymogów.
 7. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych z rejestracją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@iitis.pl.
 8. Administratorem danych osobowych jest Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bałtycka 5. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji na konferencji naukowej MASCOTS 2022 i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Technically Co-Sponsored by the IEEE Computer Society
MAIN_LOGO_suduerighe_1000x1000_Granata su bianco
logoIITISduze